Vstup do likvidácie

Ukončenie pôsobenia Vašej spoločnosti sa začína vstupom do procesu likvidácie. Likvidačný proces pozostáva z troch fáz ktoré Vám komplexne naša spoločnosť dokáže zastrešiť. Prvá fáza predstavuje avizovaný vstup spoločnosti do likvidačného procesu. V tomto štádiu sa do obchodného registra zapíše k názvu spoločnosti poznámka ,,v likvidácii´´. Odo dňa určeného ako deň vstupu spoločnosti do likvidácie môže spoločnosť vykonávať iba tie činnosti a úkony ktoré smerujú k vyrovnaniu záväzkov a pohľadávok a k ukončeniu svojho pôsobenia.

Služba vstupu spoločnosti do likvidácie v sebe zahŕňa :

  • stanovenie termínu vstupu spoločnosti do likvidácie
  • určenie likvidátora spoločnosti (obvykle štatutár spoločnosti)
  • príprava listín pre vstup spoločnosti do likvidácie – listiny prirpavené advokátom
  • podanie návrhu na zápis vstupu spoločnosti do obchodného registra – podanie zabezpečené advokátom