Likvidácia spoločnosti

Ukončenie pôsobenia Vašej spoločnosti formou likvidácie spoločnosti je posledný krok k likvidácii Vašej spoločnosti. Likvidačný proces pozostáva z troch fáz ktoré Vám komplexne naša spoločnosť dokáže zastrešiť.

 Tri fázy v sebe zahŕňajú :

 1. Vstup spoločnosti do likvidácie
 2. Správu účtovnej stránky likvidácie – vstupnú, priebežnú a výstupnú účtovnú uzávierku
 3. Výmaz spoločnosti z obchodného registra

Vstup spoločnosti do likvidácie v sebe zahŕňa :

 1. stanovenie termínu vstupu spoločnosti do likvidácie
 2. určenie likvidátora spoločnosti (obvykle štatutár spoločnosti)
 3. príprava listín pre vstup spoločnosti do likvidácie – listiny prirpavené advokátom
 4. podanie návrhu na zápis vstupu spoločnosti do obchodného registra – podanie zabezpečené advokátom

Správa účtovnej stránky likvidácie :

 1. Vstupná účtovná uzávierka
 2. Priebežná účtovná uzávierka
 3. Záverečná účtovná uzávierka

Výmaz spoločnosti z OR

 1. Príprava listín k zasadnutiu valného zdromaždenia o priebehu a výsledku likvidácie
 2. Príprava listín na výmaz spoločnosti z obchodného registra – listiny pripravené advokátom
 3. Zabezpečeniu súhlasu správcu dane s výmazom spoločnosti z OR
 4. Podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra  – listiny pripravená advokátom
likvidacia_spolocnosti