Začiatky podnikania – založenie živnosti a s.r.o.

Začiatky podnikania – založenie živnosti a s.r.o.

Ľudia podnikajú z rôznych dôvodov, či už pre pocit slobody, sebarealizácie alebo nasledovanie svojho nápadu. Ešte predtým, než sa však pustia naplno do svojho podnikania si s najväčšou pravdepodobnosťou založia živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným – ide totižto o dve najčastejšie formy podnikania na Slovensku. V krátkosti sa pozrime na to, ako sa tieto dve formy podnikania zakladajú.

Živnosť

Živnosť upravuje zákon č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní.

Založenie živnosti sa vykoná ohlásením živnosti na okresnom úrade živnostenského podnikania, kde je potrebné odovzdanie vyplneného formuláru spolu s potrebnými dokladmi (doklad o odbornej spôsobilosti, doklad o zaplatení správneho poplatku/e-kolok, ktorý sa dá zaplatiť na príslušnom okresnom úrade).

Vyplnením časti „Prihláška na verejné povinné zdravotné poistenie“ a „Prihláška k registrácii daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby“ za vás tieto ohlasovacie činnosti vykoná príslušný okresný úrad.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným upravuje zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník.

Založenie obchodnej spoločnosti je komplikovanejší proces ako u živnosti, pretože ide o kapitálovú spoločnosť, ktorá si vyžaduje vloženie a splatenie základného imania vo výške 5000 eur. Vďaka tomuto však konatelia ručia iba do výšky svojho nesplateného vkladu. S.r.o. zakladá minimálne 1 a maximálne 50 spoločníkov.

Proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným sa dá zhrnúť v nasledovných bodov:

  1. Založenie spoločnosti – spísanie spoločenskej zmluvy (2-50 spoločníkov) alebo zakladateľskej listiny (1 spoločník).
  2. Získanie súhlasu daňového úradu so vznikom spoločnosti – osobne, elektronicky alebo poštou.
  3. Získanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní – vyplnenie formuláru ohlásenia živnosti a zaplatenie správneho poplatku.
  4. Splatenie základného imania – ak zakladá s.ro. 1 osoba, ZI musí byť splatené v plnej výške. Pri 2 a viacerých zakladateľoch je minimálny vklad 750 eur a každý peňažný vklad splatený najmenej vo výške 30 %, pričom celková splatená hodnota spolu s nepeňažnými vkladmi musí byť vo výške aspoň 2 500 eur.
  5. Zápis do obchodného registra – najmenej 90 dní od založenia spoločnosti osobne na OÚ živnostenského podnikania alebo registrovom súde.

Pri zakladaní s.r.o. môžete využiť našu službu založenie slovenskej obchodnej spoločnosti, ktorá vám tento proces zjednoduší.