Chcete si založiť obchodnú spoločnosť? Tieto inštitúcie Vás čakajú…

Ak ste sa rozhodli založiť spoločnosť s ručením obmedzeným čaká Vás okrem základných otázok, akými sú voľba obchodného mena, registračného sídla a predmetu podnikania spoločnosti, menšie „byrokratické kolečko“.  Tieto inštitúcie a úrady budete musieť navštíviť, než sa vaše rozhodnutie stane realitou.Notársky/ Matričný úradOverenie podpisu si viete vybaviť jednak na notárskom úrade ale aj na matrike. Obe overenia majú rovnakú váhu, jediným rozdielom je cena. V prípade notárskeho úradu Vás overenie jedného podpisu stojí 2,87 EUR, na matričnom úrade zaplatíte 1,50 EUR. Notársky, prípadne matričný úrad budete musieť navštíviť kvôli úradnému overeniu podpisov spoločníkov obchodnej spoločnosti pri zakladateľských dokumentoch. V prípade spoločnosti s ručeným obmedzeným to bude buď zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva – v závislosti od toho, či má spoločnosť len jediného alebo viacerých spoločníkov (zakladateľov).

Ak ide o „jednoosobovú s.r.o.-čku“ – teda o spoločnosť s jediným zakladateľom (fyzickou osobou), bude nutné notárske overenie podpisu na vyhlásení jediného spoločníka. V ňom jediný spoločník – fyzická osoba vyhlasuje, že nie je jediným spoločníkov vo viac ako ďalších dvoch spoločnostiach. Toto vyhlásenie je potrebné na základe § 105a Obchodného zákonníka. V prípade, že zakladateľskú listinu, resp. spoločenskú zmluvu ako aj samotný návrh na zápis obchodnej spoločnosti podpisuje/ podáva splnomocnený zástupca na základe plnej moci, musí byť podpis splnomocniteľa úradne overený.

Živnostenský úrad

Na vykonávanie činnosti, ktoré má obchodná spoločnosť uvedené v predmete podnikania, treba osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva príslušný živnostenský úrad na základe ohlásenia (nevzťahuje sa na niektoré výnimky uvedené v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní). Ohlásenie voľnej, viazanej alebo remeselnej živnosti robí konateľ, prípadne konateľom splnomocnený zástupca prostredníctvom tlačiva. V prípade voľných živností stačí k vydaniu osvedčenia ich uvedenie v zakladateľskej listine, resp. spoločenskej zmluve. Poplatok za jednu voľnú živnosť je 5 EUR. V prípade remeselných a viazaných živností je potrebné zvoliť si osobu zodpovedného zástupcu, ktorá musí spĺňať podmienky špecifické pre tú – ktorú živnosť (podmienka odbornej spôsobilosti – vzdelanie, prípadne prax). Poplatok za viazanú alebo remeselnú živnosť je 15 EUR. Ak plánujete založiť spoločnosť s viacerými predmetmi podnikania, je pre Vás výhodnejšie urobiť ohlásenie elektronicky. V takom prípade je totiž poplatok za viazanú alebo remeselnú živnosť 7,50 EUR a voľné živnosti sú od poplatku úplne oslobodené.

Banka

Novela zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka (ďalej ako „Obchodný zákonník“) zaviedla novú povinnosť pre zakladateľa spoločnosti. Podľa § 60 už nie je možné preukázať splatenie základného imania obchodnej spoločnosti písomným vyhlásením správcu vkladu, ale je nutné zložiť vklad na osobitný účet. V praxi to znamená, že na základe zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy môže správca vkladu otvoriť bankový účet, na ktorý vloží peňažné vklady alebo ich časti v rozsahu splatenia (v prípade s.r.o.-čky je základné imanie minimálne 5 000 EUR). S týmito peniazmi je pritom možné nakladať len v prípadoch uvedených v zákone, teda najmä v súvislosti s úhradou nákladov spojených so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy. Bankový účet treba založiť ešte pred zápisom spoločnosti do obchodného registra, nakoľko výpis zostatku na účte sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti. Jednou z možností, ako sa vyhnúť splateniu základného imania, je kúpa už existujúcej, tzv. ready-made spoločnosti.

Obchodný register

Po vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení a zriadení bankového účtu treba podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, ktoré sa riadi zákonom č. 530/2003 o obchodnom registri. Návrh podpisuje úradne overeným podpisom konateľ spoločnosti, prípadne splnomocnený zástupca. V prípade, že má obchodná spoločnosť viacero konateľov, návrh na zápis podpisujú všetci konatelia. Neoddeliteľnou súčasťou návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným je aj originál, príp. overená kópia príloh ako aj zaplatený súdny poplatok vo výške 331,50 EUR (v prípade elektronického podania je to 165,75 EUR). Ak sú splnené všetky náležitosti, príslušný obchodný register by mal do 2 pracovných dní odo dňa, kedy bol návrh pridelený sudcovi, vydať potvrdenie o vykonaní zápisu a nasledujúci deň vydať výpis z obchodného registra. V prípade, ak sú v návrhu chyby, príp. nie sú v poriadku prílohy, vydá obchodný register oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu. Proti tomuto odmietnutiu môžete do 15 dní podať námietku, kde odstránite vytýkané nedostatky.

Daňový úrad

Služby daňového úradu budete musieť využiť hneď dvakrát. V prvom prípade budete musieť požiadať o súhlas správcu dane so zápisom osoby zakladateľa do obchodného registra, keďže podľa § 105b Obchodného zákonníka spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Daňový úrad Vám na základe žiadosti, ktorú pošlete poštou alebo osobne odovzdáte na podateľni príslušného daňového úradu (vzhľadom na trvalé bydlisko žiadateľa), vydá do 3 pracovných dní súhlas so zápisom osoby zakladateľa do obchodného registra. Ten sa následne prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Podľa § 105 b Obchodného zákonníka súhlas daňového úradu nie je potrebný, ak je zakladateľom zahraničná osoba.

S daňový úradom prídete do kontaktu aj po zápise obchodnej spoločnosti v obchodnom registri – a to pri registrácii obchodnej spoločnosti na daňovom úrade. Podľa § 31 zákona 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov fyzická alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie je povinná požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu do 30 dní od získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie. Ako žiadosť o registráciu slúži vyplnené tlačivo, ktorého prílohou je kópia výpisu z obchodného registra danej spoločnosti. Daňový úrad Vám následne vydá osvedčenie o registrácii a pridelí obchodnej spoločnosti daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré je rovnako ako v prípade IČO čísla nemenné až do zrušenia, resp. zániku obchodnej spoločnosti.